Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

ICC – International Chamber of Commerce uluslararası ticarette ödemelerin sistemini belirlemek için düzenlemeler yapmıştır.

Ödeme şekillerini belirleyen başlıca faktörler ; tarafların finansal güçleri, pazardaki konumları, ülkelerin ticari ve siyasi şartları, karşılıklı güven ve ürünün arz, talep dengesidir.

Ödeme şekillerinin her birinde  ihracatçı (amir), ihracatçının bankası (amir banka), ithalatçı ve ithalatçının bankasından (muhabir banka) oluşan en az dört taraf bulunur.

 I – Peşin Ödeme / Cash – Advance Payment

İhraç edilecek eşya bedelinin, ihracat işleminden önce, eşyanın mülkiyeti veya ilgili belgeler ithalatçıya ulaşmadan önce ihracatçıya ödenmesidir. İthalatçı açısından riskli olmakla birlikte ihracatçılar açısından en uygun ödeme yöntemidir.

II – Mal Mukabili Ödeme / Cash Against Goods – CAG

Eşya bedelinin, eşya ve ilgili belgelerin ithalatçıya tesliminden sonra ihracatçıya ödenmesidir. Peşin ödemenin tersine, ithalatçı açısından en avantajlı ödeme şeklini oluştururken, ihracatçı açısından yüksek risk taşır.

III – Vesaik Mukabili Ödeme / Cash Against Documents – CAD

İhracat işlemleri tamamlandıktan sonra, eşyaya ait vesaikler ithalatçı tarafından ödeme karşılığı teslim alınarak ithalat işlemi gerçekleştirilir. Şartlara uygun olarak işlem yapıldığında, her iki taraf için de eşit avantajlara sahip ödeme şeklidir.

IV – Akreditifli Ödeme / Letter of Credit – LC

İhracatçı ve ithalatçı arasında düzenlenen, taraf bankaların da sürece aktif olarak dahil olduğu, tarafların şartlarını belirlediği ve karşılıklı kabul ettiği bir anlaşma metninin esas alındığı ödeme şeklidir.

Akreditifler Çeşitleri ve Madde Açıklamaları

Akreditif Çeşitleri:

 • Kabili Rücu / Gayri Kabili Rücu Akreditifler
 • Teyitli / Teyitsiz Akreditifler
 • Devir Edilebilir / Devredilemez Akreditifler
 • Karşılıklı Akreditifler
 • Yenilenen Akreditifler
 • İbrazında / Vadeli Ödemeli Akreditifler
 • Kabul Kredili Akreditifler
 • Peşin Ödemeli Akreditifler:
  • Kırmızı Şartlı Akreditifler
  • Yeşil Şartlı Akreditifler

Akreditif Maddeleri Açıklamalar;

 • 27; Sequence of Total; Sayfa Sayısı
 • 23; Issuing Bank’s Ref; Akreditifi Açan Banka Referansı
 • 40A; Form of Documentary Credit; Akreditif Türü
 • 20; Documentary Credit Number; Akreditif Numarası
 • 30; Number of Amendment; Düzeltme Numarası
 • 31C; Date of Issue; Akreditifin Düzenlenme Tarihi
 •  40E; Applicable Rules; Akreditif Uygulaması İçin Metnin Tabi Olduğu Versiyon
 • 31D; Date and Place of Expiry; Akreditifin Bitiş Tarihi
 • 50; Applicant; Akreditifi Açan/ İthalatçı/ Alıcı/ Amir Ünvan ve Adresi
 • 59; Beneficiary; Adına Akreditif Açılan/ İhracatçı/ Gönderici/ Lehdar Ünvan ve Adresi
 • 32B; Currency Code, Amount; Döviz Cinsi, Toplam Tutar
 • 41A; Available With/ By; Geçerli Banka/ Ödeme Şekli
 • 42C;   Draft At; Poliçe Detayları
 • 43 P; Partial Shipments; Parsiyel Yükleme Şartları
 • 43 T; Transhipment; Transit Yükleme Şartları
 • 44A; Place of Taking-Loading in Charge/ of Receipt; Yükleme Yeri
 • 44F; Place of Final Destination/for Transport to / of Delivery; Gideceği Yer
 • 44C; Latest Date of Shipment; Son Yükleme Tarihi
 • 45A; Description of Goods or Services; Eşyanın Tanımı
 • 46A; Documents Required; Talep Edilen Belgeler
 • 47A; Additional Conditions; Ek Şartlar
 • 71 B; Detail of Charges; Masraf Detayları
 • 48; Period for Presentation; Evrakların İbraz Süresi
 • 49; Confirmation Instruction; Teyit bilgileri
 • 52A; Issuing Bank; Akreditifi Düzenleyen Banka/ Amir Banka
 • 57D; Advise Through; Muhabir Banka
 • 72; Sender to Receiver Information; Lehdar Banka İçin Ayrıntılar
2

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı