Ekim Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Ekim Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Ekim ayında yapılan önemli gördüğümüz mevzuat değişiklikleri aşağıdadır.

1–Gümrük Yönetmeliğinde 07.10.2016 tarihinde değişiklikler yapılmıştır.

  • 10.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan tüm A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin süresi ikinci bir işleme gerek kalmaksızın

15.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bölge Müdürlüklerince, belge sahiplerinin Gümrük Yönetmeliğinin 23. maddesinde sayılan şartları taşıyıp taşımadığı tevsik edilecektir.

  • 08.2017 tarihi itibariyle geçerliliği devam eden C sınıfı OKS belgeleri 15.08.2017 tarihinden itibaren OKS belgesi olarak değiştirilecektir.
  • 08.2017 tarihinden itibaren A ve B sınıfı OKS belgeleri geçerli olmayacağından bu tarihte yürürlüğe girmek üzere gümrük yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

2–8703 GTİP de yer alan aynı zamanda elektrik motoru bulunan binek otomobillerden(Hibrit);

  • Elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerde % 90 olan ÖTV oranı %45,
  • Elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenlerde % 145 olan ÖTV oranı %90,

olarak değiştirilmiştir.

3–6376 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanma için başvuru süresi 25.11.2016(bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

4–2701.12.90.00.00 GTİP de yer alan, elektrik üretiminde kullanılan kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranı 70$ brüt ton olarak belirlenmiş ve uluslararası fiyat belirleme uygulaması getirilmiştir. Elektrik üretimi amaçlı kullanılmayacak kömür ithalatında, nihai kullanım hükümleri uygulaması kaldırılmış ve alınan teminatların iadesine karar verilmiştir.

5– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğine ilişkin 6 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği yayınlanmış, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilme şartlarında değişiklikler yapılmış, Gümrük Memurunca düzenlenebilen bazı tutanak ve tespit raporlarını düzenleme yetkisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine verilmiştir.

6–Çin, Tayvan, Güney Kore ve Hindistan menşeli 5605.00 GTİP de yer alan metalize ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan anti damping vergisinin (2.2$ kg) aynen devamı ile ilgili bir tebliğ yayınlanmıştır.

7–E-Fatura Gümrük işlemleri klavuz taslağının güncel hali yayınlanmış olup linktedir.

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Fatura_Uygulamasi_gumruk_islemleri_Kilavuzu.pdf

8–Gümrük Beyannamelerine eklenmesi gereken faturaların niteliği ile ilgili 2014/18 sayılı genelgede değişiklik yapan 2016/12 sayılı genelge yayınlanmıştır. Genelgeye göre;

  • Yurt dışında düzenlenen faturalarda kaşe-imza aranmasına gerek bulunmamaktadır. Üzerinde gerekli unsurları taşıyan faturaların faks vb.de olsa kabul

edilmesi gerekmektedir.

  • Yurt içinde düzenlenen faturalarda(örneğin antrepoda devir işleminde) faturanın örnek olduğu beyannamenin 44 numaralı hanesine kaydedilerek işlem

yapılabilecek olup aslı istenildiği takdirde ibraz edilmek üzere yükümlüsünce saklanacaktır.

9–İhracat işlemlerinde beyan edilen kıymetin düşük ya da yüksek bulunması durumunda yapılacak araştırma usul ve esaslarının açıklandığı 2016/14 sayılı genelge yayınlanmıştır. Kıymet araştırması işlemleri ihracata ve beyanname kapatma işlemelerine engel olunmadan yürütülecektir.

10–4011 GTİP de yer alan kauçuktan dış lastik ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisine başlamış işlem istisnası getirilmiştir.

  • 09.2016 tarihine kadar yüklemesi yapılarak taşıma belgesi düzenlenmiş eşyaların beyannamelerinin 24.10.2016 tarihine kadar tescil edilmiş olması

halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

  • 09.2016 tarihine kadar yüklemesi yapılarak taşıma belgesi düzenlenmiş ve İlave gümrük vergisi ödenerek ithalatı yapılmış ürünler için, 21.10.2016

tarihinden itibaren 1 ay içerisinde müracaat edilmesi halinde İlave gümrük vergileri ve buna isabet eden KDV geri verilecektir.

11–Antrepo yatırım izni, açılış, kapanış, devir ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren ve Bölge Müdürlüklerince ilgili taleplerin karşılanması uygun bulunan başvurulara ilişkin belgelerin Bakanlık Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır.

12–Elektronik Konteyner Takip Formu işlemleri ile ilgili yükümlü klavuzu yayınlanmış olup linktedir.

http://risk.gtb.gov.tr/data/580a17da1a79f59c14f6229b/KTF%20Y%C3%9CK%C3%9CML%C3%9C%20KILAVUZU%20V2%2018.10.2016.pdf

13–Moldova Cumhuriyeti menşeli, ithalat rejim kararı eki 1-2 ve 3 sayılı listelerde yer alan, Türk Gümrük Tarife cetvelinin 25 ila 97. fasıllarındaki eşyaların ithalatında gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu tahsil edilmeyeceğine dair bir ek karar yayınlanmıştır. Karar 01.11. 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

14–Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalinde tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar yayınlanmıştır.

15–7318 tarife pozisyonunda yer alan demir veya çelikten vida, somun vb. ürünlerin ithalatında 2 ton olarak uygulanan gözetim fiyat uygulaması muafiyet sınırı 100 kg’a indirilmiştir.

16–Transit işlemlerinde süre aşım cezaları ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü UND’ ye bir yazı yazmış olup, Transit sürelerinin gözetim memuru tarafından sisteme girilebilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, araç hareket idaresinden çıkmadan süre verilmesinin engelleneceği bildirilmiştir.

17–4412 GTİP de yer alan Bulgaristan ve Vietnam menşeli kontrplakların ithalatında aşağıdaki şekilde anti-damping vergisi uygulaması başlatılmıştır.

tablooo
18–Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince ceza tatbikinde, zamanaşımı hükümlerinin uygulanması açısından hangi tarihin esas alınması gerektiği ile ilgili açıklamaların yer aldığı2016/15 sayılı genelge yayınlanmıştır.

19–Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli;

-4804.11.10.00.00

-4804.11.15.10.00

-4804.11.90.10.00

GTİP’lerde yer alan, metre kare ağırlığı 175 gr’ı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatı için bir damping soruşturması başlatılmıştır.

20–Çin menşeli 9613.20.00.00.19 GTİP de yer alan doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatında uygulanan 0.05$ anti damping vergisinin devamı ile ilgili bir tebliğ yayınlanmıştır.

21–Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri(sac) ithalatı için açılan damping soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

3