Eylül Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Eylül Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Eylül ayına ait mevzuat değişiklikleri listesini aşağıda bulabilirsiniz.

—-Ayakkabı ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri ile ilgili tabloda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

-İlave gümrük vergisi uygulanmayacak ülkeler tablosuna 4 numara ile Malezya ilave edilmiştir.

-6406.10.90.10.00 ve 6406.10.90.90.00 GTİP’lerde yer alan ayakkabı yüzlerinin ithalatında %10 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi %20 ye çıkartılmıştır.(deri ayakkabı yüzlerinde %30 olarak uygulanmaktadır.)

-6406.90.30.00.00 GTİP’de yer alan ”dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinin ithalatında %10 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi %20’ye çıkartılmıştır.

-Normal ayakkabı ithalatında uygulanan vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

-Karar 01.09.2016 tarihi itibarıyla yürürlüktedir.

—-Türkiye’ye belirli bir süre çalışmak(daha önceki hüküm belirli bir süre görevini yerine getirmek şeklindeydi.) veya öğrenim görmek amacıyla gelen Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin, araçlarını Türkiye’ye getirebilmeleri ile ilgili düzenleme yapılan bir karar yayınlanmıştır.

Taşıtlarının Türkiye’de kalma süresi sona eren AB ve AB Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişiler, araçlarını yılda 1 kez olmak üzere 1 ay süreyle Türkiye’ye getirebileceklerdir.

—-4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 15481 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır.

-Türkiye’de kiralanan konutlar için kullanılmış ev eşyası muafiyeti, konutun en az 2 yıl süreyle kiralanması şartına bağlıydı. Bu süre 1 yıla indirilmiştir.

-Kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan yolcular, zati eşya, yolcu beraberi ve hediyelik eşya ile vergileri ödenmek suretiyle ithal edilen eşya muafiyetlerinden ayda en fazla 10 defa yararlanabileceklerdir.

-İnsani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabası, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları muafen ithal edilebilecektir.

-Engelliler tarafından silindir hacmine bakılmaksızın 8702 tarife pozisyonunda yer alan minibüsler muafen ithal edilebilecektir.

-Posta veya hızlı kargo işletmelerinin dolaylı temsilci olarak müteselsilen sorumluluğu, ”eşyanın beyanına ilişkin yurt dışından gönderilen belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda bilindiği veya bilinmesi gerektiği” şeklinde değiştirilerek sınırlandırılmıştır.

—-Serbest Bölgeye eşya giriş ve çıkışlarında yükümlü tarafından ön beyan yapılmasına imkan tanıyan ve BİLGE programı ile kullanılabilecek olan Serbest Bölge Giriş Çıkış programının yakın zamanda tüm Serbest Bölgelerde uygulamaya alınacağı belirtilerek uygulama ile ilgili işlemlerin açıklandığı bir yazı yayınlanmıştır.

—-Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gözetim fiyatı arttırılmış, ayrıca gözetim fiyatı kapsamına rep/kolza tohumları da dahil edilmiştir.

—-Uluslararası Anlaşmalar konulu Gümrük Genel Tebliği Seri No.8 de değişiklik yapılarak D-8, İran ve Malezya menşe şahadetnameleri ile ilgili açıklamalar ilave edilmiştir.

—-4011 GTİP de yer alan, otomobillerde, otobüs ve kamyonlarda, motosikletlerde, bisikletlerde ve iş makinalarında kullanılan kauçuktan dış lastiklerin ithalatında %21.8 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır. Uygulamamadan AB ülkeleri, EFTA ülkeleri ve aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler menşeli eşyalar muaftır. Uygulama 07.09.2016 tarihi itibariyle yürürlüktedir.

—-5402.47 GTİP de yer alan, Çin, Malezya ve Hindistan menşeli polyester düz ipliklerin ithalatında uygulanan damping vergisi ile ilgili bir ara gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

—-Dahilde İşleme Rejimi kapsamında müeyyideli kapatma kararlarına karşı 1 ay içerisinde itiraz edilebileceği  dair bir yazı yayınlanmıştır.

—-Mal ve Hizmetlere uygulanacak KDV oranları ve ÖTV kanununa ekli 1 sayılı listede değişiklikler yapılmıştır.

-Konut teslimlerinde KDV oranı 31.03.2017’ye kadar %8’e düşürülmüştür.

-ÖTV Kanunu eki 1 sayılı listedeki(genellikle akaryakıt ürünleri) ürünlere uygulanacak ÖTV oranları arttırılmıştır.

—- Türkiye ile Moldova arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve notalarının onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatlarında öngörülen tüm gereklilikleri tamamladıklarına dair bildirimlerini takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Uygulanacak vergi oranları ile ilgili ithalat rejim kararına ek karar yayımlanması beklenilmektedir. Menşe ispat belgesi olarak EUR-1 dolaşım belgesi ve fatura beyanı kullanılacaktır.

—-Boru Hatları Veya Elektrik Telleri İle Taşınan ve depolama imkanı bulunmayan eşyaların ithalatı ile ilgili Gümrük Genel Tebliği Seri No 15 yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce Yürürlükte bulunan Seri No 9 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni tebliğe göre,1 ay içerisinde getirilmesi öngörülen eşyaya ilişkin beyanname, o ayın ilk on günü içerisinde tescil edilecektir. Tescil edilen beyanname ile ilgili belgeler eşyanın gümrük bölgesine geldiği ayı takip eden ayın 26. gününe kadar ibraz edilecek ve beyannamede düzeltme yapılacaktır. Eşyaya isabet eden vergiler de bu süre içerisinde ödenecektir.
—-Çin menşeli porselen ve seramik sofra mutfak eşyalarının ithalatı için damping soruşturması başlatılmıştır.

—-Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın, uygulamadan yararlanabilme şartları, denetimi ve alınan teminatların iadesi ile ilgili açıklamaların yer aldığı Gümrük Genel Tebliği yayınlanmıştır.

—-6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yer alan, Damga Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir açıklama tebliği yayınlanmıştır.

—-İthali düşünülen ürünlere 2017 yılında tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergilerine ilişkin taleplerin iletilmesi ile ilgili bir tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğde, konu ile ilgili talebi olan şirketlerin 20 gün içerisinde tebliğ ekinde yer alan formu doldurarak yine tebliğde belirtilen e-posta adresine iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

 

1

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı