Asset Grup
Gümrük Dahil Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
MVZ236064


7440 Sayılı ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf

-31.12.022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları bu kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanabilecektir.

-Kanun Kapsamında kesinleşmiş alacaklar ile Kesinleşmemiş ( örneğin itiraz aşamasında) veya dava safhasında bulunan alacaklarda yapılandırılabilecektir.

Kesinleşmiş alacaklarda;

-Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamının ve kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamının,

-Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalan ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

-Gümrüklenmiş değere bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları yerine kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacaklarının tamamının,

Tahsilinden vazgeçilecektir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarda;

-Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (12.03.2023) dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezalan ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

-Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (12.03.2022) gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklarda bu kapsamda değerlendirilecektir.

-Vergi aslına bağlı olmayan idari para cezalarında (örneğin usulsüzlük cezaları ) yüzde 25’in ödenmesi durumunda kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecektir.

-Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezalarının yüzde 15’inin ödenmesi durumunda kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecektir.

-Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (12.03.2022) inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilecektir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.