Asset Grup
2017-1 Sayılı Tebliğ Ek-Değişik-26.11.2017

2017/1 sayılı ithalat tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin tebliğ aşağıda ve ektedir.

--İlgili tebliğde sayılan GTİP lerdeki ürünlerin ithalatında, kontrol altına alınanozon tabakasını inceltici gazları içermediği ve bu gazlarla çalışmadığına dair ekteki taahhütnamenin beyannameye eklenerekgümrüğe sunulması gerekmektedir.

--CIF kıymeti kilogramdabelirli bir kıymeti aşması halinde kullanılmış olarak ithalatına izin verilecek ürünlerle ilgili liste güncellenmiş olup ektedir.


5 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30251

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya eklenmiştir.

MADDE 5 –Aynı Tebliğe ektekiEk-8/D eklenmiştir.

MADDE 6 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ’in 2 nci kısmı kapsamında yapılan başvurular ve verilen izinlerin sonuçlandırılmasında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 –Bu Tebliğin 2 ve 6 ncı maddesi yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: 2017-1 Sayili Teblig Ek-Degisik-26.11.2017.pdf