Gümrük İşlemlerinde Sıkça Karşılaşılan Cezalar

Gümrük İşlemlerinde Sıkça Karşılaşılan Cezalar

 • GENEL ANLAMDA GÜMRÜK KABAHATİ VE SUÇU İBARELERİ NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?

Dış ticaret işlemlerinin yapılması ve sürdürülmesi ancak ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde mümkündür. Bu nedenle, kişilerin eşyanın ihracı ve ithalatı esnasında ilgili kanunlarla tespit edilen kurallara uygun davranmaları gerekmektedir.

 Kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanununa aykırı davranmaları durumunda gümrük kabahati, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı davranmaları durumunda kaçakçılık suçu işlemiş olurlar.

 Dolayısıyla gümrük kabahat ve suçu ibareleri gümrük işlemlerinin yapılması ile ilgili usul ve esaslara aykırı davranışları ifade etmektedir.

Gümrük işlemleri esnasında yapılan eylemelere ilişkin ceza hükümlerini de kendi içinde kabahatler ve suçlar olarak iki grupta incelemekte fayda bulunmaktadır.

 • Kabahatler, 4458 sayılı Gümrük Kanunun hükümlerinin ihlali nedeniyle gümrük idaresi tarafından parasal nitelikte ceza verilmesini gerektiren fiillerdir.
 • Adli suçlar ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı gümrük kaçakçılığı niteliği taşıyan ve ceza mahkemesine tabi olarak adli merciler tarafından cezalandırılan suçlardır.

Arzu edilmemekle birlikte gümrük işlemeleri esnasında gümrük kabahati işlenerek cezai hükümlerle karşılaşılabilmektedir. 

Bu yazımızda gümrük kabahatleri ve bu kabahatlere uygulanacak cezaları ana hatlarıyla açıklamaya çalışacağız.

Gümrük kabahatleri, gümrük idarelerine yapılan beyanlarda çeşitli farklılıklar ve eksiklikler nedeniyle vergi kaybına sebebiyet verme veya usul hükümlerine uymama şeklinde davranışlardır. Buna bağlı olarak, gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara gümrük cezaları denir.

Gümrük kabahatleri, esasında kişilerin devlete karşı işlemiş oldukları kabahat niteliğinde suçlardır. Dolayısıyla bu fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte  yaptırım öngörülmektedir. Ancak, bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan adli para cezası değil, idari yaptırım olarak idari para cezası niteliği taşımaktadır. İdari nitelikteki para cezası bir uyarı fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş olan zararın giderilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle idari para cezasının misli nitelikte olması mümkündür.

 • İDARİ PARA CEZALARININ TEMEL NİTELİKLERİ NELERDİR?
 • Gümrük Kanununa aykırı hareket edenlere Gümrük Kanunda yazılı ceza hükümleri uygulanır. Dolayısıyla Gümrük Kanunda yer almayan veya kanunla yetki verilmeyen cezalar gümrük yönetmeliği ile getirilemez.
 • Gümrük işlemleri ile ilgili para cezasını gerektiren eylemlerde bulunanların kasıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Gümrük suçlarının kabahat türünden fillerle işlendiği kabul edildiğinden burada kasıt unsurunun aranmasına gerek duyulmamıştır. 
 • İdari para cezası verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakkında diğer idari yaptırımların uygulanmasına engel oluşturmaz. Para cezası ile birlikte, eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, verilen bazı yetkilerin geri alınması, araçlara el koyulması vb. bazı idari yaptırımlar uygulanabilir.
 • Gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.
 • Konusu ve yükümlüsü aynı ise birden fazla işlem veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.
 • İdari para cezaları belirlenmiş olan zaman aşımı süresi içinde kesilebilir ve tahsil edilebilir. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zaman aşımı bu vergilere ilişkin zamanaşımı süresine tabidir.
 • İDARİ PARA CEZALARININ TÜRLERİ NELERDİR?

Gümrük idari para cezaları Gümrük Kanununda;

 ‘’Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar’’ ve ’usulsüzlüklere ilişkin cezalar’’ olmak üzere iki grupta düzenlenmiştir. 

Vergi kaybına neden olan işlemler ve bunlara uygulanacak cezalar Gümrük Kanununun 234-238. Maddelerinde, usulsüzlük halleri ve bu hallerde uygulanacak cezalar ise Gümrük Kanununun 239. Ve 241. Maddelerinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu cezalar, Gümrük Kanununda yer aldığı şekli ile ele alınacak olmakla birlikte, Gümrük mevzuat dilinin ağırlığı göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca sadeleştirilmeye çalışılarak bir araya getirilmiştir.

 • VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLER VE UYGULANACAK CEZALAR NELERDİR?
 • A-BEYANIN, YAPILAN MUAYENE, TESPİT VEYA SONRADAN KONTROL SONUCUNDA FARKLILIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALLERİ VE UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNU MADDE 234)

 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a)Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

b) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, tespit edilen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla % 5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır. 

2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır.

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on beş nispetinde uygulanır.

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu durumlarda Gümrük Kanununun 241. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre genel usulsüzlük cezası kadar para cezası alınır.

5.Gümrük Kanununun 194. üncü maddesine göre ödenmesi gereken telafi edici verginin süresi içerisinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi durumda, ödenmesi gereken ithalat vergileri faizi ile birlikte tahsil edilir ve ayrıca yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilir. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen ithalat vergilerinin yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmeyerek sadece gecikme zammı tahsil edilir.

6. Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar Gümrük Kanununun 241.  Maddesinin  birinci fıkrasında belirtilen genel usulsüzlük cezası miktarından az olamaz.

 • B-EŞYANIN YAPILAN MUAYENE, DENETLEME VEYA TESLİMDEN SONRA KONTROL SONUCUNDA BEYANIN AKSİNE NORMAL EŞYA STATÜSÜNDE OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALLERİ VE UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNUN MADDE 235)

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) Eşyanın ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.(Gümrüklenmiş Değer= İthal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade etmektedir.)

b) İthali yasak eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altı yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda;

a) Eşyanın ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya tasfiyeye tabi tutulur. 

5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

Belirgin bir şekilde farklı eşya Gümrük Yönetmeliğinin 243 maddesinde ‘’ beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya’’ belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir’’ şeklinde açıklanmıştır.

 • C-ANTREPOLARDA VEYA GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDE BULUNAN EŞYA İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN TESPİTLER VE BU TESPİTLER SONUCU UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNU MADDE 236)

 1. Teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

2. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

4. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu eşyaya, hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması halinde de limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir. 

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya tasfiyeye tabi tutulur.

 • D-ÖZET BEYAN VERİLMEMESİ VEYA EŞYANIN VERİLEN ÖZET BEYANA GÖRE EKSİK VEYA FAZLA OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ DURUMLARINDA UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNUN MADDE 237)

 1. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergileri kadar para cezası alınır.

2. 1 inci fıkraya göre ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1. fıkrasında belirlenen usulsüzlük cezası miktarında para cezası alınır.

3. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, tasfiyeye tabi tutulur ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

4. Dökme gelen eşyada %3’ü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 4’ü aşmayacak şekilde uygulanır. 

5. Eşya miktarının gümrük idaresince tespit edilmediği ve rejim beyanının belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı durumlarda, tespit edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya fazlalığı olarak değerlendirilir. Yapılan özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı sonucunda miktar farklılığı nedeniyle cezayı gerektirir bir durum ortaya çıkması halinde, Gümrük Kanununun 234. maddesi hükümleri uygulanmayarak sadece bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

6. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, söz konusu eşya için özet beyan vermekle yükümlü olan kişinin tespit edilmesi halinde bu kişi, tespit edilememesi halinde ise eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi tarafından, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.

7. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen para cezaları özet beyanı veren kişiden, altıncı fıkrada belirtilen para cezası ise özet beyanı vermekle yükümlü olduğu tespit edilen kişiden, bu kişinin tespit edilememesi halinde eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişiden alınır. 

 • E-DAHİLDE İŞLEME, GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME, GEÇİCİ İTHALAT REJİMLERİ HÜKÜMLERİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ HALLERİNDE UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNU MADDE 238)

1. Usulsüzlük cezası uygulanacak durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.

2. Birinci fıkraya göre verilen cezalar Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası miktarından az olamaz.

 • USULSÜZLÜKLERE UYGULANACAK CEZALAR NELERDİR?
 • A-EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAKİ YERLERDEN İZİNSİZ OLARAK İTHAL VEYA İHRAÇ EDİLMESİ HALLERİNDE UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNU MADDE 239)

 1. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır.

2. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası verilir. 

 • B-GÜMRÜK KANUNUNDA AYRI CEZA BELİRLENMİŞ HALLER HARİCİNDE YAPILAN USULSÜZLÜKLER VE UYGULANACAK CEZALAR(GÜMRÜK KANUNU MADDE 241)
 1. Gümrük kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller hariç,  Gümrük Kanununda ve tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla yüz beş (itiraz edilmemesi halinde dörtte bir oranında indirilerek 78.75 TL olarak uygulanmaktadır.) usulsüzlük cezası uygulanır. Bu fıkraya göre cezaya hükmedilmesini gerektirecek fiiller Gümrük Yönetmeliğinin 82 numaralı ekinde sayılmış olup söz konusu eke aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.assetgrup.com.tr/Gumruk_Yonetmeligi_Ek_82.docx

 2. 1 inci fıkrada belirtilen miktar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır, bu hesaplamada 1TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 

3. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci fıkrada belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır.

a)Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin, ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi,

b) Vergi kaybı doğurmamasına karşın, birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi,

c) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinde yönetmelikle belirlenecek süreler içerisinde donatan veya işleten veya acentesi tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi,

d) Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi,

e) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yirmi dört saate kadar aşması,

f) Gümrük antrepolarının belirtilen teknik donanımlarında noksanlık bulunması,

g) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi,

h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,

ı) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi,

j) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde % 10’dan fazla farklılık çıkması, 

k) Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin Gümrük Kanunu ile konulmuş kurallara uymaması,

l) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, 

m) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması. 

4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1. inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır.

a) Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi,

b) Karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi,

c) Taşıtlardan eşya boşaltılması, özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ve resmi belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması,

d) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri kırk sekiz saate kadar aşması,

e) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması,

f) Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemeye tabi tutulması,

g) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,

h) Dâhilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben iki ayı aşmayan süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, 

ı) Kişilerden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi. 

5.  Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde birinci fıkrada belirtilen miktarın altı katı olarak uygulanır.

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yetmiş iki saate kadar aşması,

b) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1. inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır.

a) Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması ile yükü bulunmadığı durumlarda, yük almadığının veya yükünün başka bir limana çıkarıldığının veya avarya olduğunun kanıtlanamaması, 

b) Taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi,

c) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri yetmiş iki saatten daha fazla bir süre ile aşması.

d) Kişilerin saklaması gereken belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması. 

Görüldüğü üzere gümrük işlemleri esnasında çok çeşitli ve ağır cezalar ile karşılaşılması olasıdır. Özellikle ağır cezalar ile karşılaşmamak adına, eşyanın kıymetinin, tarifesinin ve ana vergilendirme unsurlarından olması nedeniyle menşeinin doğru beyan edilmesi son derece önem arz etmektedir. Yine aynı şekilde eşyanın ithali esnasında alınması gereken lisans, izin vb. belgelerin mutlaka temin edilmesi ve gerekli uygunluk denetimlerinin yaptırılması gerekmektedir. 

Cezasız günler dileğimizle,

 

10

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı