Ayakkabı Aksamlarında İlave Gümrük Vergisi

Ayakkabı Aksamlarında İlave Gümrük Vergisi

Ayakkabı Aksamlarında İlave Gümrük Vergisi– Başlamış İşlem Uygulaması
Aşağıda GTİP leri yer alan ayakkabı aksamlarının 01.09.2016 tarihinden önce yüklemesi yapılarak taşıma belgesi düzenlenmiş olanlarından, ithalat beyannameleri 17.10.2016 tarihine kadar tescil edilmiş olanlarında başlamış işlem uygulaması getirilmiştir. %20 olarak uygulanan İGV leri bu şartlarda%10 olarak uygulanacaktır. Bugünden itibaren bir ay içinde müracaat edilmesi halinde farka isabet eden vergiler geri verilecektir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/9/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 17/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş olması halinde, aynı tabloda gösterilen ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

1

 

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak fazladan tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunur.”
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2