Ağustos Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Ağustos Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik aşağıdaki linktedir. (Yönetmeliğin transit rejimine ilişkin hükümlerinde(eşyanın beyana aykırı çıkması durumu ulusal transit rejiminde, ortak transit rejiminde ve ortak hükümler olmak üzere üç ayrı başlıkta açıklanmıştır) antrepo açma izin başvuru şartlarında ve antrepolarda aranacak nitelikler bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3178

 

2—–Transit rejimine ilişkin genel açıklamaların yer aldığı Gümrük Genel Tebliği(Transit Rejimi) Seri No 4 linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3183

 

3—–Transit rejimine ilişkin genel açıklamaların yer aldığı Gümrük Genel Tebliği (transit rejimi) Seri No 5 linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3188

 

4—–Tareks tarafından teste yönlendirilen ürünlerin denetimlerine ilişkin yapılması gereken işlemlerin açıklandığı TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığının yayımladığı iç genelge linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3251

 

5—–Çin, Hindistan, Malezya, Tayland, Endonezya, Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli, Poliesterden kısmen çekimli iplik (POY) ithalatında linkteki tablodaki oranlarda teminat şeklinde geçici önlem uygulamaya konulmuştur.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3256

 

6—–Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan alınacak bandrol ücretlerine ilişkin kararda değişiklikler yapılmıştır.( Bandrol ücreti oranları, cep telefonları için %10, bilgisayarlar için %2, linkteki kararın 9 numaralı sütununda sayılı ürünler için %8, linkteki kararda sayılmayan her türlü görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için %0 olarak tespit edilmiştir.)

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3259

 

7—–08.08.2017 tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları yönetmeliği linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3264

8—–Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması hakkında karar aşağıdaki linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm

 

9—–15.08.2017 tarihinde A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sonlandırılmış olan firmaların yeni oluşturulan Onaylanmış Kişi Statü belgesi profiline kayıt edilmek suretiyle 15.09.2017 tarihine kadar Onaylanmış Kişi Statü belgesinin sağladığı kolaylıklardan faydalanabileceğine dair yazı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3276

10—-Filtreler,  kule vinçler, tünel açma makinaları, metalleri işlemeye mahsus bazı makinalar, testere makinaları, bazı delme sondaj makinaları, 8474 tarife pozisyonundaki taş kırma makinaları, beton harç karıştırma makinaları, tuğla, kiremit, beton blok yapma makinaları, 8479 tarife pozisyonundaki karıştırma, yoğurma kırma öğütmeye mahsus makinalar vb. ürünlerin  ithalatında linkteki tablodaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(linkteki tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

17.08.2017tarihindenönce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmiş olması şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3281

 

 

11—-Buhar kazanları, kızgın su kazanları ile bu ürünlerin aksam parça ve yardımcı cihazları, merkezi ısıtma kazanları ile bunların aksam parça ve yardımcı cihazları, akaryakıt brülörleri, asansörler ve bazı aksam parçaları, yürüyen merdivenler ve platformlar,8539.50.00.00.00GTİP de yer alan led ampullerin ithalatında linkteki  tablodaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(linkteki tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

17.08.2017tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmiş olması şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3286

 

12—-Mısır’dan yapılacak ithalatlarda kayıt belgesi başvurularında ‘’üretici kaydı’’ uygulaması başlatılacağına dair İTKIB duyurusu aşağıda, başvuru formu linktedir.

Sayın yetkili,

Bilindiği üzere; 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında, Tebliğ ekinde yer alan eşya listesi kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, Tebliğ’in 4. maddesinde yer alan “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” hükmü kapsamında 05/09/2017 tarihi itibariyle Mısır Menşeli kayıt belgesi başvurularında üretici kaydı uygulaması başlayacaktır.

Bu kapsamda, Mısır menşeli kayıt belgesi başvurularında aşağıda yer alan bilgi ve belgeler talep edilecek olup söz konusu bilgi ve belgelerin tam olarak sunulması gerekmektedir. Kayıt işlemi, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılacak incelemeyi müteakip Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile tamamlanacaktır.

Başvuru formu, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ile başvuruda izlenecek yola ilişkin dokümanlar ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgileri rica olunur.
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3291

 

13—-15.08.2017  tarihinden önce düzenlenmiş ve geçerliliğini koruyan C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin belge süresi sonuna kadar geçerli olduğu, bu belgeler için yeni başvuru gerekmediği, ancak OKS tebliğinin 42/A maddesi kapsamı ithalatla ilgili kolaylıklardan da yararlanılmak istenmesi halinde bu yönde başvuruda bulunulması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3301

 

14—-İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP de yer alan polyester sentetik liflerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki önlemin 3 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmuştur.

 

15—-9603.21.00.00.00 GTİP de yer alan diş fırçalarının ithalatında 0.23$ adet olarak başlamak ve 3 yıl süreyle uygulanmak üzere ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmuştur.

 

16—-Kayıt belgesi alınabilmesi için ihracatçı kayıt formu ile birlikte linkteki bilgi ve belgelerin de talep edilebileceğine dair İTKİB duyurusu aşağıdadır.
Sayın Yetkili/İlgili;

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, ilgili tebliğin 4. maddesi‘’Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’hükmünü amirdir.

Bu bağlamda  ülkemizce uygulanmakta olan ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin tespiti ve asgari düzeye indirilebilmesini teminen, kayıt belgesi düzenlenebilmesi için kayıt merkezlerine sunulacak olan ihracatçı kayıt formu ile birlikte aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgeler de kayıt belgesi başvurularında risk esası göz önünde bulundurularak İthalat Genel Müdürlüğü’nce talep edilebilecektir.

Bilgilerinize rica olunur.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3313

17—-Avrupa Birliği, Arnavutluk, Fas, Filistin, Gürcistan, İran, İsrail, Karadağ, Makedonya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açılmasına dair tebliğlerde değişiklikler yapılmasına dair tebliğler yayınlanmış olup linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829.htm

 

 

18—-2017/1(TSE) ve 2017/9(CE) sayılı ürün güvenliği tebliğlerinin uygulama şekilleri ile ilgili 2017/10 sayılı TSE iç genelgesi linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3320

 

19—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ağustos ayı dış ticaret veri bülteni linktedir.

http://www.gtb.gov.tr/data/59ae9c981a79f531983c079b/2017%20Yılı%20Ağustos%20Ayı%20Veri%20Bülteni.pdf

2