Kasım Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Kasım Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—-Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçıların, eşyanın gümrükte nerede olduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sürelerini takip edebilmelerine yönelik Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulamaya konulmuştur.

Programı kullanma başvurusu Bakanlık web sitesindeki GET-APP programı üzerinden yapılacaktır. Firmalar en fazla 5 kişiye programı kullanma yetkisi verebileceklerdir.

Uygulamanın açıklaması ile ilgili genelge ve kullanıcı kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programina-iliskin-genelge-ve-kullanici-kilavuzu-yayimlandi

 

2—– Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin, bankalarca elektronik olarak Bakanlığın sistemine aktarılması, aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi, ayrıca vadeli ithalat işlemlerinde tahsil edilen KKDF nin BİLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanmasının sağlanmasına ilişkin 2017/20 sayılı genelge linktedir.

Söz konusu genelge uygulamaya geçmesi ile birlikte;

-İthalat bedelinin peşin transfer edildiğini tevsik eden, kâğıt ortamında beyanname ekine eklenen Transfer Bildirim Formları bankalar tarafından elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarılacaktır.
-“Peşin”, “Akreditifli” veya “Vesaik mukabili” ödeme şekillerine göre yapılan ithalat bedeli transferlerinde (söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan transferlerin tamamı genelge kapsamında “Peşin Transfer” olarak ifade edilmektedir) bankalardan 23 haneli Belge ID numarası alınacak ve Belge ID numaraları ithalat beyannamelerinde beyan edilecektir.

-Beyanname işlemlerinde Belge ID numarası kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda Transfer Bildirim Formu aranmayacaktır.

-İthalat bedeli transferine ilişkin bankalara verilen ödeme talimatlarında fatura veya proforma fatura bilgilerine zorunlu olarak yer verilmesi gerekecektir.

-İthalat beyannamelerinde birden fazla ödeme şekli beyan edilebilecektir.
-İthalat beyannamesinin her kaleminde ödeme şekli ayrı olarak beyan edilebilecektir.

Genelge kapsamında Transfer bildirim formu ve KKDF nin beyan şekli ile ilgili özet açıklama aşağıdadır.

—-Transfer Bildirim Formunun Beyanı

Transfer işleminin yapıldığı banka, ilgili transfer bilgisini Tek Pencere Sistemi (TPS)sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ileterek 23 haneli bir transfer Bildirim Formu numarası alacaktır. Banka, bu numarayı yükümlüye verecektir.(Madde C-1,2)

Bu belge, beyannameye 0887 kodu ve TBF (Transfer Bildirim Formu) adı ile eklenecektir. Bu belge, diğer TPS belgelerinde olduğu gibi kullanılacaktır.

Bu 23 haneli Transfer Bildirim Formu beyannameye eklendiğinde ayrıca kağıt ortamında Transfer Bildirim Formu aranmayacaktır.(Madde E-1)

Transfer bilgisini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sistemlerine iletecek altyapıyı henüz tamamlayamamış bankalar ile ilgili durum genelgenin G. Özellikli Durumlar ve H. Çeşitli Hükümler maddelerinde açıklanmıştır.

—-KKDF Tutarının Beyanı

Genelge ile beyannamede her kalem için ödeme şekli girilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Böylece peşin, vadeli, bedelsiz vb. kalemler tek bir beyannamede beyan edilebilecektir.(Madde Ç-2)

Aynı beyannamede hem peşin hem de vadeli kalemler olması durumunda KKDF tutarı, vadeli kalemlerin tutarı üzerinden hesaplanacak, ancak hesaplanan tutar beyannamedeki tüm kalemlere fatura oranına göre dağıtılarak beyan edilecektir. (Madde Ç-4)

Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde muafiyet koduna KKDFM muafiyet kodu girilecek ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.(Madde Ç-5)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3535

 

3—–3907.61.00.00.00 GTİP de yer alan Polietilen Tereftalat ithalatında 3 yıl süreyle linkteki tebliğde belirlenen oranlarda ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3550

4—–Geçici ihracat faturalarının E-Fatura kapsamında düzenlenmesi gerektiği ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu linktedir.

http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html

 

5—–İhracat beyannameleri ekinde yer alan devam formlarına imza ve mühür tatbikinin mutlaka yapılması gerektiği ile ilgili İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3571

 

6—–Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve beyanname verildiği anda mevcudiyeti bilinmeyen, fakat eşya kıymetine dahil edilmesi gereken unsurların istisnai kıymet yöntemiyle beyan edilmesi gerektiği, aksi takdirde gümrük kanununun 234/1. maddesine göre cezai işlem uygulanması gerektiği hakkında açıklama yazısı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3575

7—–İkili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler kapsamı dışında belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ithalatında gözetim ve korunma önlemleri hakkında yönetmelik kapsamında kota uygulanan ülkeler arasından Belarus (Beyaz Rusya) çıkartılmıştır.

7—–Susam ithalatında gözetim fiyatı;

–Ham için 1700$ brüt tondan 1200$ brüt tona,

–Soyulmuş için 2400$ brüt tondan 1600$ brüt tona,

düşürülmüştür.

8—–Tayland menşeli, 4007.00GTİP de yer alan vulkanize edilmiş kauçuk iplik ve iplerde %4.37-%8.75 oranlarında uygulanmakta olan anti-damping vergisinin devamı ile ilgili bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

9—–Geçici ithalat, geçici ihracat ve hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görecek ambalaj malzemelerinin ayniyat tespit işlemleri ile ilgili açıklamaların yer aldığı 2017/22 sayılı genelge linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3593

10—-Fareo Adaları Menşeli Eşyanın İthalatında Uygulanacak Gümrük Vergileri ile ilgili ithalat rejim kararına ek karar linktedir.

Tarife cetvelinin 25-97 fasıllarında yer alan eşyada gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak, ilave gümrük vergileri tahsil edilmeyecektir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3598

11—-Tayland menşeli 8415.10 tarife pozisyonunda yer alan pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenerek kullanılan klimaların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı %11,47 olarak yeniden belirlenmiştir.

12—-İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP de yer alan polyester elyaf ithalatında 3 yıl süreyle linkteki tebliğde belirtilen oranlarda ek mali yükümlülük uygulaması başlatılmıştır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3605

13—-Hayvan yemi olarak kullanılan balık unu ve kepeklere uygulanacak gümrük vergileri ile ilgili ithalat rejim kararına ek karar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3608

14—-Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 tarife pozisyonunda yer alan polyester tekstüre iplik ithalatında uygulanmakta olan anti-damping vergisinin devamı için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

15—-Gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük idarelerince ordino talep edilmemesi gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3613

16—-Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması hakkında karar aşağıdaki linktedir.

–YYS sahibi firmalar ile belirli bir dönemde belirli miktar ihracat yapan OKS belgesi sahibi imalatçı firmalar %1 ve %5 oranında, diğer OKS belgesi sahibi firmalar %10 oranında indirimli teminat uygulamasından faydalanabileceklerdir.

–Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar müeyyideli kapatma kararlarına karşı 1 ay içinde Bakanlığa(İhracat Genel Müdürlüğü)yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Dahilde işleme izni müeyyideli kapatma kararlarına karşı ise Gümrük Kanununun 242. maddesine istinaden itiraz edilebilecektir.

–Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile ilgili 22. maddeye ”Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılmasına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tespit edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi” şeklinde bir ilave yapılmıştır.

–İkincil işlem görmüş ürünlere ait verginin yatırılmadığının tespiti halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için Gümrük Kanununun 238. maddesine istinaden cezai işlem uygulanacaktır.

–Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde YYS ve OKS belgesi sahibi firmalar ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer firmalar için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması adına, tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapabilecektir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3618

17—-2017/1 sayılı ithalat tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin tebliğ linktedir.

-İlgili tebliğde sayılan GTİP lerdeki ürünlerin ithalatında, kontrol altına alınan ozon tabakasını inceltici gazları içermediği ve bu gazlarla çalışmadığına dair tebliğdeki taahhütnamenin beyannameye eklenerek gümrüğe sunulması gerekmektedir.

-CIF kıymeti kilogramda belirli bir kıymeti aşması halinde kullanılmış olarak ithalatına izin verilecek ürünlerle ilgili liste güncellenmiştir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3623

18—-Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda 23.11.2017 tarihinden itibaren ekli genelgede belirtilen belgelere ilişkin başvurular E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3628

19—-UTIKAD’ın (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) üyelerine, ordino ücretlerinin tahsiline devam edilebileceği konusunda yaptığı duyuru linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3633

20—-Singapur menşeli eşya için uygulanacak gümrük vergileri ile ilgili ithalat rejim kararına ek karar linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171121.htm

21—-İhraç edildikten sonra gümrük kanununun 168. maddesi kapsamında geri gelen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişinde kayıt belgesinin gümrük idaresine ibrazına gerek olmadığına dair yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3638

22—-Dahilde işleme rejim kararında yapılan değişiklikler ile ilgili 26.11.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar hakkında açılamaların yer aldığı ITKIB duyurusu linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3643

23—-7208,7211 ve 7225 tarife pozisyonlarında yer alan Çin menşeli sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalatlarında %16.89- %22.55 oranlarında anti-damping vergisi uygulaması başlatılmıştır.

24—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme yapılması hakkında karar yayınlamış olup Halkalı Gümrük Müdürlüğünün adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

25—-3903.11-3903.19 tarife pozisyonlarında yer alan polistiren ithlatında 1525$ ton-1425$ ton olarak gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır. (İran menşeliler hariç)

Uygulama 01.12.2017 tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3655

12