Haziran Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Haziran Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–8708.23.19.11.00 ve 8703.32.19.11.00 GTİP de yer alan Güney Afrika menşeli binek otomobillerin ATR dolaşım belgesi eşliğinde ithalatlarında %10 oranında ek mali yükümlülük uygulaması başlatılmıştır.

2—–9001.11—9003.19 tarife pozisyonlarında yer alan gözlük çerçeveleri ve aksamları ile 9004.10-9004.90 tarife pozisyonlarında yer alan güneş gözlükleri ve diğer gözlüklerin ithalatında %29.8 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.

01.06.2017 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmiş olması şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2935

3—–2016/9640—2016/9391—2016/9422—2016/9647—2016/9127 Sayılı ilave gümrük vergisi tahsiline ilişkin ithalat rejim kararlarına ek kararların geçici maddelerine ”özet beyanı verilmiş olan” ibareleri eklenmiştir.

02.06.2017 tarihinden önce yüklemesi yapılan ürünlerin, geçici maddelerde belirtilen 45 günlük sürede özet beyanlarının verilmiş olması halinde de ilave gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılabilecektir.

02.06.2017 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde müracaat edilmesi halinde bu kapsamda yatırılmış olan vergiler geri alınabilecektir.

Kapsamda yer alıp antrepo beyannamesi verilmiş olarak bekleyen ürünler de ilave gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilecektir.

 

4—–Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar bölümünde ayniyet tespiti şartının zorunlu olduğu hallerde, yani ayniyet tespitine ilişkin hususların Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabının kapatılmasında dikkate alınacak olması halinde, bu tespitlerin yaptırılmasından doğrudan belge sahibi firmaların sorumlu olacağı ve firmalarca bu tespitin yapılmasının talep edilmesi durumunda da, gümrük idarelerince hat ve muayene kriterlerine bakılmaksızın ayniyat tespitinin yapılması gerektiği ile ilgili bir açıklama yazısı yayımlanmıştır.

 

5—–İlave Gümrük Vergilerine ilişkin kararlardaki geçici maddelerin uygulanmasında, yükleme tarihi olarak eşyanın Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıyıcıya teslim edildiğine ilişkin belgelerle birlikte çıkış ülkesi ihracat beyannamesinin kapanma tarihinin değil, tescil tarihinin esas alınması gerektiği ile ilgili bir yazı yayımlanmıştır.

 

6—–31.03.2017 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan kesinleşmiş gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair 7020 sayılı kanun ile ilgili açıklamaların yer aldığı tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2957

 

7—–Şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek eşya, iş yeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek eşya, engellilerin kullanımına mahsus eşya vb. muaf olarak ithal edilebilecek eşyalarla ilgili açıklamaların yer aldığı Gümrük Muafiyet Tebliği Seri No 2 linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2962

 

8—–3901-3914(3903 hariç) GTİP de yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında eşdeğer eşya olarak ithalatında, hurda plastiklerden elde edilmesi durumunda ithalatına izin verilmemesi, birincil ürün olması durumunda ise üretici belgesi ve analiz sertifikasının ibraz edilmesi gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2972

 

9—–Tasfiyelik hale gelen eşyada gümrük beyannamesinin iptal edilmesi gerektiği, daha sonra CIF %1 oranında ceza uygulanması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2975

 

10—-Yeşil hattan  geçen yolcuların gümrük personelince yapılan kontrolünde tespit edilen beyanına aykırı ve ticari mahiyette olmayan muafiyet kapsamı dışındaki eşyaya(Örneğin cep telefonları)Gümrük Kanununun235/3 üncü maddesi kapsamında iki kat olarak ödenmesi öngörülen gümrük vergilerinin ülkeye giriş anında ödenmesi halinde eşyanın ilgilisine teslim edilmesi, gümrük vergilerinin ödenmemesi halinde ise eşya gümrüğe terk edilmiş kabul edilerek tasfiye hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2980

11—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi tarafından hazırlanan temel ekonomik göstergeler konulu sunum linktedir.

http://www.gtb.gov.tr/data/59381d201a79f597c413cb59/EADD_EKONOM%C4%B0%20SUNUMU_07.06.2017.pdf

12—-İkincil işlem görmüş ürünlerin ithalatında;

— DİİB üzerindeki birim fiyatın gerçeği yansıtmadığından şüphelenilmesi durumunda kıymet araştırmasına gidilebileceği, kıymet tespitinin yine yapılamaması durumunda gümrükçe oluşturulacak heyet marifetiyle eşyanın kıymet tespitinin yapılacağı,

–Gümrük kıymetine yurt içi navlun ve sigorta bedelinin dahil edilmemesi gerektiği,

ile ilgili 2017/11 sayılı genelge linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2990

 

13—-10.06.2017 tarihinden önce düzenlemiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerinden, ek süre müracaatında bulunulmayan ya da ek süre müracaatları reddedilenlerine, 10.06.2017 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ek süre verilecektir. İlgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2993

 

14—-Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi veya makine teçhizatın yatırım teşvik belgesi kapsamından çıkartılması halinde ek tahakkuk kararı çıkartılmasına gerek bulunmadığı, bu tür durumlarda herhangi bir matrah farkı bulunmadığından gümrük kanunun 234. maddesinin uygulanmasına gerek bulunmadığı konularında bir genelge yayımlanmıştır.

15—-Ozon tabakasını incelten maddeler içeren ürün ve ekipman ithalatı için verilecek dilekçelerde E-Başvuru sistemine geçilecek olup, uygulama ile ilgili Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün açıklama yazısı aşağıdaki linktedir.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=269263

16—-Dökme gelen bitkisel ürünlerde, bitki sağlık sertifikasında yazan miktara göre %3 ü aşmayan eksik veya fazlalıklar için ek belge, iade yada imha uygulamasına gidilmeksizin uygunluk verilmesi gerektiği ile ilgili bir yazı yayımlanmıştır.

 

17—-Her nevi maddeden mamul (kıymetli metaller hariç) fermuar, çıtçıt, düğme ve kopçaların 9606, 9607 ve 8308 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan her türlü aksamlarının KDV oranının %8 olarak uygulanması gerektiği ile ilgili ilgili bir Özelge alınmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3009

18—- Fatura gümrük işlemleri kılavuzunun güncellenmiş hali aşağıdaki linktedir.

http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html

19—-Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (supalan) işlemlerinde teminat verilmesi gerektiği durumlarda teminat tutarının %20 fazlasıyla hesaplanması gerektiği ile ilgili bir yazı yayımlanmıştır.

 

20—-7013 Tarife pozisyonunda yer alan cam sofra mutfak eşyaları ve camdan süs eşyalarının ithalatında uygulanan gözetim fiyatlarının yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ linktedir.(7013.49.99.00.00 GTİP de yer alan makine imali sofra mutfak eşyalarında gözetim fiyatı 700$ tondan 1.000$ tona çıkartılmıştır.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3022

21—-Gümrük işlemlerinde ihracat E-Fatura düzenlemesi uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığının Portalı canlı olarak kullanıma açılmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

22—-İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV alacaklarının 4760 sayılı ÖTV kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi ile ilgili tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3031

23—Bilge sisteminde tescil ve onayın birleştirilmesinden sonra, tescil edilen/mavi yeşil hat beyannameleri muhteviyatı eşyaların antrepoya girişine ilişkin YGM veya antrepoda görevli memur tarafından antrepo giriş tutanağı düzenlenmeden vergiler ödense dahi beyannamenin kapatılabilir statüye gelmemesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Uygulama pllot olarak Ankara Gümrük Müdürlüğünde başlamıştır.

24—-Arnavutluk, Avrupa Birliği, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, İran, Makedonya, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin ithalatlarında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklikler yapılmış olup 22.06.2017 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm

25—-Beyannamenin gümrük yönetmeliğinin ek 14.üne uygun olarak doldurulmaması nedeniyle yapılan düzeltme işlemlerinde, her kalem ayrı beyan sayılarak her kalem için ayrı ayrı 241. maddeye istinaden ceza UYGULANMAMASI, beyannamenin kendisinin baz alınarak tek 241 cezasının uygulanması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3001

26—-Canlı büyükbaş hayvanlar ve büyükbaş hayvanların dondurulmuş etlerinin ithalatında gümrük vergisi oranları linkteki şekilde düşürülerek yeniden belirlenmiştir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3043

27—-Sığırlar, büyükbaş hayvanların etleri, buğday, mahlut, arpa ve mısır ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması başlatılmıştır. Uygulama 30.06.2017 tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3052

28—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Hazırlanan haziran ayı dış ticaret veri bülteni linktedir.

http://www.gtb.gov.tr/data/59563db91a79f52ec4a62915/2017%20Yılı%20Haziran%20Ayı%20Veri%20Bülteni.pdf

 

 

1