Temmuz Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Temmuz Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–Ticari ithalatta alınan bandrol ücreti oranları aşağıdaki linkteki şekilde yeniden belirlenmiştir. Kanunda isim olarak sayılan ürünler haricinde kalan görsel veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihaz için bandrol ücreti %10 olarak belirlenmiştir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3059

2—–6601.99 tarife pozisyonunda yer alan şemsiyelerin en az gelişmiş ülkeler grubundan ithalatında %10 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi oranı %20 ye çıkartılmıştır.

03.01.2017 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve taşıma belgesi düzenlenmiş olan ürünlerin 45 gün içerisinde özet beyanı verilmiş veya beyannamesi düzenlenmiş olması halinde ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

3—–7217.30.90.00.00 GTİP de yer alan ”ağırlık itibarıyla % 0.6 veya daha fazla karbon içeren demir veya çelik tellerin” kendi üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ithalatında, %25 olan İGV %5 olarak uygulanacak ve gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümleri uygulanacaktır.

4—–7228.50.69.00.11 GTİP de yer alan ”çapı 10 mm veya daha az olan çubuk demir ithalatında %25 olarak uygulanan İGV sıfırlanmıştır.

5—–İhracatta E-Fatura uygulaması ile ilgili 2017/7 sayılı genelge yayınlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3069

6—–Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7033 sayılı kanun linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3073

 

7—–10.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere;

-2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine istinaden(CE tebliği) ev tipi soğutucular ile lambalara yönelik enerji verimliliği denetimlerine başlanılacağı,

-2017/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, ayakkabı cinsi ürünlerin ftalat içeriğine ek olarak Dioktiltin (DOT) ve KROM 6 içeriklerine ilişkin de teste gönderilmesi uygulamasına başlanılacağı,

-2017/10 sayılı ÜGD Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne göre imalatçının düzenlemekle yükümlü olduğu belgeler arasında yer alan “AT Uygunluk Beyanının firmalar tarafından ibraz edilmesi gerekeceği,

İle ilgili Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirleri Derneklerine yazdığı yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3078

 

8—–Akaryakıt ürünleri ithalatında yurt içindeki akredite bir laboratuvar tarafından düzenlenen analiz raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 nolu hanesine yazılması ve muayene memurunca analiz raporunun LARA programına yüklenmesi halinde, Gümrük laboratuvarınca analiz raporu sonuçlarının esas alınarak GTİP tespitinin yapılabileceği ile ilgili genelge yayınlanmış olup linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3083

 

9—–Çin Menşeli 4412 tarife pozisyonunda yer alan kontrplak ithalatında 240$ ton olarak uygulanan anti damping vergisinin devamı ile ilgili nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

10—-Çin menşeli 6802.23-6802.93 tarife pozisyonlarında yer alan granit ithalatında 174$ ton olarak uygulanan anti damping vergisinin devamı ile ilgili nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmıştır

11—-Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün E-Fatura konulu yazısı yayımlanmış olup linktedir.(Başvuru süresi 2 saati geçmiş olmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın 0100 belge kodu seçilerek kağıt ortamda düzenlenen faturalarla işlem yapılabilecektir.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3094

12—-E-Fatura uygulamasında GİB ve GTB sistemlerinde sorun yaşanması halinde e-faturaların kağıt çıktılarının kullanılması ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3098

 

13—-E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzunun en son güncellenmiş hali linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3102

14—-Gümrükler Genel Müdürlüğünün uygulanacak yeni bandrol ücretlerine ilişkin tasarruflu yazısı linktedir.

-Navigasyon cihazları, Radyolu ışıldak-kulaklık vb. Radyolu banyo sistemleri, DVD-VCD player, MP3-MP4 vb., taşıtlarda kullanılan navigasyonlu multimedya cihazlarında bandrol oranı %8 den %10a çıkartılmıştır.

-Tabloda sayılan ürünler haricinde kalan Radyo/TV yayını alma özelliği olan diğer cihazlardan da %10 Bandrol ücreti tahsil edilecektir.

-Cep telefonlarından %6, tablet ve bilgisayarlardan %2 oranında bandrol ücreti tahsil edilecektir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3110

 

15—-Arıza-kesinti durumlarında kağıt ortamda e-fatura üzerinden işlem yapılabilme usul ve esasları hakkında açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3115

16—-Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin kararda,

-Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin kararda,

-GTS kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin kararda,

Değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar,

-Batı Balkan, D-8 üyesi ülkeler, iki taraflı menşe kümülasyonu, Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılması hakkında yönetmelikler,

-Türkiye-İran, Türkiye-Morityus, Türkiye-Malezya, Türkiye-Moldova, Türkiye-Şili arasında imzalanan tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmaları kapsamı eşyaların tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılması hakkında yönetmelikler,

-GTS kapsamında yapılacak ihracatta düzenlenecek EUR 1 belgesi ve fatura beyanına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,

09.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709.htm

 

17—-Nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2018 yılının ilk yarısında damping süresi dolacak olan ürünlere ilişkin tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3124

18—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan E-Fatura Portal ve Belge ID Sorgulama sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/efatura-portal-ve-belge-id-sorgulama-sayfasi

19—-Çin, Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 tarife pozisyonunda yer alan polyester ipliklerin ithalatında uygulanan damping vergisi ile ilgili tebliğ yayınlanmış olup linktedir.(Çin menşeli ürünlerde firma bazında alınan damping vergisi 0.15$ kg dan 0.25$ kg’a, tebliğde sayılan firmalar harici diğer firmalardan yapılan ithalatta alınan damping vergisi 0.17$ kg dan 0.30$ kg’a yükseltilmiştir.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3133

20—-Çin ve Kuzey Kore menşeli beton pompaları ve beton pompalama araçlarının ithalatında linkteki tebliğde belirtilen oranlarda damping vergisi uygulaması başlatılmıştır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3136

21—-CE işareti denetimlerini düzenleyen 2017/8-9-10-11-14 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri kapsamında, ithalat denetimlerinde doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki şikayetler nedeniyle gerektiğinde ürünlerin teste tabi tutulacağı, test ücretlerinin sonuçtan bağımsız olarak ithalatçı tarafından laboratuvara ödeneceği ile ilgili Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğünün yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3138

22—-Stres çarkı olarak bilinen eşyanın oyuncak olarak 9503.00.95.00.00 veya 9503.00.99.00.00 GTİP de sınıflandırılması ve ithalatının tareks kapsamında denetime tabi olduğu ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3143

23—-2017/9 sayılı CE tebliği kapsamında yapılacak denetimlerde esas alınacak usul esaslar hakkında TSE iç genelgesi linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3158

24—-15.08.2017 tarihinden geçerli olacak yeni onaylanmış kişi statüsü kapsamı hak ve yetkilerden faydalanmaya devam etmek isteyen A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin yetkili Bölge Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3173

25—-Gümrük vergilerinde indirim ya da muafiyet sağlanan ürünlere ait ithalat rejim kararı eki 5 sayılı listenin güncel hali 2017/10475 sayılı karar olarak yayınlanmış olup aşağıdaki linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.ht

26—-8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP lerde yer alan şişme bot ticari isimli eşyaların %18 oranında KDV ye tabi olması gerektiği ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3198

27—-Bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler, tekerlekler vb. aksam parçalar, Motosikletler, motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, jantlar, furşlar vb. akşamların ithalatında ekli karardaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(linkteki tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

28.07.2017 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmiş olması şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3200

28—-3901.10.90.00.11 GTİP de yer alan alçak yoğunluk polietilen ithalatında tüm ülkeler için geçerli olmak üzere 1350$ ton gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır.

29—-7214.20 tarifesi pozisyonunda sınıflandırılan, haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olan demir veya alaşımsız çelikten çubukların ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %30 dan %10 a indirilmiştir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3210

30—-Kıymetli taşların (Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci) Borsa İstanbul A.Ş.de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

31—-Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatı yapılan eşyanın devir edilmesi halinde ödenmiş olan %3 tutarında verginin dikkate alınması ve vergi yükümlülüğü konusunda geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinin esas alınması gerektiği hakkında açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3218

32—-İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarının güncel hali ile ilgili karar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3223

33—-Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe kullanılan metalden her türlü yan ürünün ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesi linktedir. (fermuar motoru, kanca, tel halka, trok ve elçikli kürsör ithalatında %8, 7616 tarife pozisyonunda yer alan tekstil yan ürünleri, kilitler ve mıknatısların ithalatında %18 KDV uygulanacaktır.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3227

34—-Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe kullanılan yan ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesi linktedir.  (3919 tarife pozisyonunda yer alan film bant, 7222 tarife pozisyonunda yer alan alt üst stop teli, 8462 tarife pozisyonunda yer alan elçik kalıbı, 9615 tarife pozisyonunda yer alan saç tokalarının ithalatında %18 KDV uygulanacaktır.)

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3230

35—-Ozon Tabakasını incelten maddeler için ürün ve ekipman ithalat beyan dilekçesine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılmış olup işlemler tek pencere sistemi aracılığıyla yürütülecektir. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurusu aşağıdadır.

Bilindiği üzere, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 25 inci maddesi 2 inci fıkrasında “Ek-4’te listelenen ürünlerin ithalinde, ürünün içeriğinde Ek-5’te listelenen maddelerin bulunmadığını gösteren, Ek-10’a ilişkin düzenlenen Bakanlıkça onaylı belge gümrük idarelerince talep edilir” hükmü yer almaktadır.

Daha önce yazılı başvuru ile Bakanlığa iletilen ve başvuru sahibine tarafımızca hazırlanan Ürün ve İthalat Beyanına ilişkin uygunluk belgesi, 13.06.2017 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi uygulaması çerçevesinde online olarak gerçekleştirilmektedir.

Bakanlıkca sürdürülen Hizmetlerin İyileştirilmesi Süreçlerin Sadeleştirilmesi (HİSS) projesi kapsamında bahse konu Yönetmelikte 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik çerçevesinde Ürün ve İthalat Beyan Dilekçesi uygulamadan kaldırılmıştır.
Bahse konu belgenin kaldırılması ile ithalat ve ihracat iş ve işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve gümrük noktalarında yaşanan sıkıntının giderilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca evrak bazında yapılan inceleme kaldırılarak, gerek duyulması halinde gümrük noktalarında konu ile ilgili hizmet veren laboratuvarlardan ürün ve ekipmanların analizlerinin yapılması sureti ile işlerin daha hızlı ve güvenilir olması hedeflenmiştir. Bundan sonra yapılacak tüm işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince yürütülecektir.

Kaynak: T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

36—-Yabancı plakalı araçlar ile taşınan ve taşıt üstü(supalan) gümrük işlemine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, taşıma belgesinde yazılı boşaltma yerine en yakın gümrük idaresince gerçekleştirilmesi gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3241

37—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Temmuz ayı dış ticaret veri bülteni linktedir.

http://www.gtb.gov.tr/data/59816d801a79f54410c613c5/2017%20Yılı%20Temmuz%20Ayı%20Veri%20Bülteni.pdf

 

 

1