2017 Mart Ayı Mevzuat Değişiklikleri

2017 Mart Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–AB, EFTA ve aramızda serbest ticaret anlaşması olmayan ülkeler menşeli 9401, 9402,9403 ve 9404 GTİP de yer alan mobilyalar, şilteler, yatak takımı, yastık vb. eşyaların ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi oranları linkteki tabloda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.(%50 olarak uygulanan oranlar %30 a, aksam-parçalarda %25 olarak uygulanan oranlar %15 e düşürülmüştür.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/Mobilya_Ithalatinda_Yeni_Ilave_Gumruk_Vergisi_Oranlari.pdf

2—–0713.20.00.00.19 GTİP de yer alan kuru baklagillerden nohut ithalatında gümrük vergisi oranının 01.07.2017 tarihine kadar sıfır olarak uygulanacağına dair bir karar yayınlanmıştır.

3—–25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB kapsamında Ukrayna, Libya, Rusya, Irak ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemlerinde ek süre verilmesi konulu bir yazı yayınlanmıştır.

4—–Konteyner ve Liman takip sistemi kapsamında işlemelerin yürütülmesi ile ilgili 2017/3 sayılı genelge yayınlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2717

5—–Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmış olup linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2724

6—–2017 yılında uygulanacak ithalat vergilerine ilişkin 2016/9611 sayılı ithalat rejim kararına ek karara eklenen geçici madde ile başlamış işlem uygulaması getirilmiştir.

31.12.2016 tarihinden önce taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların 14.02.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük beyannamesinin tescil edilmiş ya da özet beyanın verilmiş olması ve mükellefin talep etmesi halinde 2016 yılı ithalat rejim kararı hükümleri uygulanacaktır.

11.03.2017 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulmuş olması halinde tahsil edilmiş gümrük vergileri geri verilecektir.

GTS ülkelerinden (Hindistan, Bangladeş, Kamboçya vb.) FORM A belgesi ile gelen, 2016/9611 sayılı karar ile hariç sektör olarak belirlenen ürünlere ilişkin yapılan ithalatlarda da başlamış işlem uygulaması geçerli olacaktır. Söz konusu karar linktedir.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/2017_Ithalat_Vergilerinde_Baslamis_Islem_Uygulamasi.pdf

7—–2016/9611 sayılı ithalat rejim kararına ek karar kapsamında AB ortak gümrük tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihraç edilmesi halinde, telafi edici vergi hesaplanmasında AB ortak gümrük tarifesindeki oranlar tatbik edilecektir. Söz konusu karar linktedir.

http://www.lojiblog.com/assets/docs/2017_Ithalat_Vergilerinde_Baslamis_Islem_Uygulamasi.pdf

 

8—–2017/4 sayılı tohumluk ihracatı uygulama genelgesi linktedir.

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Tohumluk%20%C4%B0hracat%C4%B1%20Uygulama%20Genelgesi%20%282017-4%29.pdf

9—–2017/1 sayılı tohumluk ithalatı uygulama genelgesi linktedir.

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Tohumluk%20%C4%B0thalat%C4%B1%20Uygulama%20Genelgesi%20%282017-1%29.pdf

10—-2017/3 sayılı süs bitkileri ithalatı uygulama genelgesi linktedir.

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/S%C3%BCs%20Bitkileri%20%C4%B0thalat%C4%B1%20Uygulama%20Genelgesi%20%282017-3%29.pdf

11—-Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce tek pencere sistemi tanıtım videosu hazırlanmış olup linktedir.

http://risk.gtb.gov.tr/tek-pencere-sistemi/videolar

12—-21.02.2017 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli malların ithalatında korunma önlemleri hakkında yönetmelik, 18.03.2017 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında korunma önlemleri hakkında karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Fakat, 29.05.2004 tarihli ithalatta korunma önlemleri hakkında karar ve 08.06.2004 tarihli ithalatta korunma önlemleri hakkında yönetmelik halen yürürlükte bulunduğundan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünlerin ithalatında teknik olarak hiçbir şey değişmemiştir.

Geçici korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanmalarına devam edilmektedir.

13—-Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri ile ilgili açıklama genelgesi linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2754

14—-Tarife sınıflandırma kararlarına ilişkin 25 seri numaralı gümrük genel tebliği linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2756

15—-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tescil edilen beyanname kapsamı eşyanın GTİP veya GTİP değişmese dahi eşya bünyesinde beyan edilen oranlar ile analiz raporlarında tespit edilen oranların farklı çıkması halinde uygulanacak müeyyideler hakkında açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2761

16—-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2016/16 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararına Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2765

17—-18.01.2017 tarihinde demir borular, dizel motorlar, pompalar, elektrik motorları, elektrik enerjisi üretim grupları(jeneratörler) traktörler, vites kutuları ve taşıyıcı aksların ithalatında %5.8 ile %30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştı.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu.

Karara eklenen geçici madde ile 18.01.2017 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı belirtilmişti.

23.03.2017 tarihinde, geçici maddeye ‘’veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu karar hükümleri uygulanmaz’’ ibaresi eklenmiştir.

18.01.2017 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde özet bayanı verilmiş eşyanın ithalatında da ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

18—-İhracatçılara hususi pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında karar linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2769

19—-KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsup edilemeyeceği ile ilgili açıklama yazısı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2779

20—-Teamülen istenen belgelerin gümrük idarelerine yapılan başvurularda aranacağına dair herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığı, ancak, söz konusu belgelerin hizmet sunumunda bazı gümrük müdürlüklerince arandığı, bazı gümrük müdürlüklerince ise aranmadığı,

Hizmet sunumunda aranmasına gerek olmayan belgelere ilişkin listenin bir örneğinin ilişikte gönderildiği, gümrük işlemlerinin aksamaması ve gereksiz iş yoğunluğuna sebebiyet verilmemesini teminen söz konusu listede yer alan belgelerin zaruri olmadıkça yükümlüden talep edilmemesi gerektiğine ilişkin yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2784

1